Regulamin sklepu internetowego motorpolsklep.pl

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, reguluje warunki zawierania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Firma Auto Group Polska Sp. z o.o.
Adres prowadzenia działalności al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem: 0000956152
NIP 9910365128
REGON 160088568
Adres poczty elektronicznej sklep@motorpolwroclaw.pl
Adres strony internetowej motorpolsklep.pl
Numery telefonów (+48) 71 78 85 799


4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy Klienta ze Sklepem internetowym Usługodawcy to:

6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, hasło, kraj; w przypadki jednostki organizacyjnej: nazwa (firma), NIP, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), kraj.

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony:

a) w trybie natychmiastowym - w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.

b) zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

10. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Główne cechy każdego oferowanego Produktu opisane są w Sklepie internetowym. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "ZAMAWIAM".

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza - do momentu złożenia Zamówienia - Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

§ 5 WYDANIE/DOSTAWA PRODUKTU

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wydanie Produktu (jego dostawa - przy wyborze przez Klienta dostawy przesyłką) zostanie zrealizowana w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, przy czym nabyty Produkt wydawany jest (przekazywany przewoźnikowi przy wyborze przez Klienta jego dostawy przesyłką) po otrzymaniu ceny przez Sprzedawcę.

2. Wydanie Produktu nastąpi zgodnie z wyborem Klienta: - poprzez odbiór osobisty przez Klienta; - za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

5. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 6 PŁATNOSĆ

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1) za pobraniem;

2) przelewem bankowym - (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);

3) gotówką.

2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo graniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty całości albo części.

§ 7 ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego uprawniony jest do wykonania prawa odstąpienia od umowy - na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.) - bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia).

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy (przykładowy druk oświadczenia można pobrać za pomocą odsyłacza (linku) umieszczonego pod treścią Regulaminu). Oświadczenie można złożyć również za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Sposoby złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy: pisemnie na adres: Auto Group Polska Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, lub w drodze korespondencji email na adres poczty elektronicznej: sklep@motorpolwroclaw.pl

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów tj. zwrot kosztów dostarczenia Produktu poniesionych przy zakupie należy się do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie danego Produktu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tj. ponosi on koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca nie dokonuje sam odbioru produktu od konsumenta tj. po stronie konsumenta leży jego zwrot Sprzedawcy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 8 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji: adres przedsiębiorstwa: Auto Group Polska Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, adres poczty elektronicznej: sklep@motorpolwroclaw.pl

2. Zaleca się składanie reklamacji w formie pisemnej lub poprzez email.

3. W przypadku zawiadomienia o wadzie należy dokonać opisu wady Produktu/Usługi, datę jej wykrycia oraz określić żądanie.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z innych tytułów.

§ 9 POZASADOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje w sprawie tych procedur są dostępne w siedzibach i na stronach internetowych: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów; Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (np. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php).

2. Konsument m.in. uprawniony jest do:

a) złożenia - na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej - wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (tj. w sprawie dotyczącej Sprzedającego będzie nim Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 Wrocław). Wymagania formalne tego wniosku określa art. 36 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

b) korzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą (informacja o kompetencjach tych rzeczników oraz wyszukiwarka rzeczników znajduje się m.in. pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php). Pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma ODR stanowiąca narzędzie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

§ 10 DANE OSOBOWE / KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Auto Group Polska Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000956152, NIP: 9910365128, Regon: 160088568.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@motorpolwroclaw.pl lub pisemnie na adres: Auto Group Polska Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław.

3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

4. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą: firmy świadczące usługi na zlecenie Sprzedawcy, którym zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, kancelariom prawnym.

5. Dane osobowe klientów przetwarzane w związku z zakupem Produktów Sprzedawca będzie przechowywać - do celów podatkowych - przez okres 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Po tym okresie dane osobowe będą anonimizowane (tzn. Administrator nie będzie wiedział, iż są to dane danego Klienta) lub usuwane.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do tzw. "państwa trzeciego", tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie).

7. Klientowi przysługują następujące prawa: - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; - prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; - prawo do ograniczenia przetwarzania danych; - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w sytuacji, gdy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, opisanego powyżej - w takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W sytuacji, gdyby Klient chciał skorzystać ze swoich praw związanych z danymi osobowymi ma możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: § 10 ust. 2).

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9. Przekazanie Administratorowi danych osobowych Klienta jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdej osoby, z którą Administrator zawarł umowę sprzedaży Produktów. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 11 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed jego zmianą zastosowanie znajdą dotychczasowe warunki sprzedaży.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

DO POBRANIA :

© 2024 motorpolsklep.pl | Auto Group Polska Sp. z o.o. Motorpol Wrocław Odział we Wrocławiu | 53-015 Wrocław, al. Karkonoska 81
tel.: +48 71 788 57 99 | kom.: +48 663 000 701 | email: sklep@motorpolwroclaw.pl
Motorpol: Sklep, ASO, Serwis, części do VW, Skoda, SEAT, Cupra, Audi, Porsche